I forbindelse Byggelånsoppfølging kan vi også bistå med oppfølging av selve byggeprosessen.

Oppfølging bygg innebærer at vi følger opp fremdrift og kvalitet i hht. de krav som ligger til grunn ved kontraktsinngåelse og beskrivelser i Norsk standard.

Eksempelvis kan vi sjekke at gulv og vegger er innenfor de toleransekrav som er oppgitt i kontrakt med utbygger.

Det er lettere å utbedre en feil før overtagelse, før vegger er ferdig panelt eller malt. Eller før gulv er ferdig lagt.

Er panel riktig montert mot vinduer? Er tetting rundt takgjennomføringer rundt piper utført tilfredsstillende osv.

Leverandører av de forskjellige komponentene har egne legge/monteringsanvisninger som skal følges, og Norsk Standard har spesifikke krav til de fleste bygg detaljer.

Toleransekrav brukes til å bestemme grensen for hvor stor unøyaktighet som er akseptabel for en overflate/konstruksjon. Krav til maksimalt overflateavvik i bygninger tallfestes vanligvis i mm, % eller ‰. Planhetstoleranser angis i mm, mens retningstoleranser angis i mm eller ‰. For andre typer avvik har standarden varierende krav basert på normalkrav som bl.a. prosjekteringsreglene bygger på.

Definisjoner

Avvik er differansen mellom oppnådd og angitt lengde, retning eller form. Avvik på ferdige overflater kan deles i planhetsavvik og retningsavvik.

Planhetsavvik, er ujevnheter i en overflate, i forhold til et tenkt ideelt plan. Planhet kontrolleres uavhengig av om overflaten er plassert feil eller har utilsiktet helning.

Retningsavvik (helningsavvik, loddavvik), er avvik i retningen på en overflate i forhold til den angitte retningen.

Toleranse er intervallet for tillatt avvik i forhold til angitt lengde, retning eller form. For ferdige overflater gjelder symmetriske toleranser som «± tillatt avvik», som vil si at avviket kan opptre like mye på begge sider av et ideelt plan eller en basislinje. Sammensatt byggtoleranse, angir den øvre grensen for «± tillatt avvik»